Mandarin film

Pronouncing| 2. I| Woh3| wo| 3. You| Ni3| ni| 4. She/he| Tah| Ta| 5. We| Woh3 men2| Wo men| 6. Right| Twei| twey| 7. Wrong| Pu2 twei| Pu twei| 8. Present| Chai| Chay| 9. Absent| Pu chai| Pu chay| 10. My/mine| Woh3 teh4| Wo te| 11. Your/s| Nih3 teh4| Ni te| 12. His/hers| The teh4| Te te| 13. Our/s| Woh3 men teh| Wo men te| 14. Your/s| Ni3 men2 teh4| Ni men te| 15. Quiet| Aching| Aching| 16. Please| Qing| Ching| 17. Sit| Cho| Cho| 18. Stand| Chan| Chan| 19. Please stand| Ching Cho| Ching cho| 20.

Please sit| Ching Chan| Sit| 21. Ms. | Siaw3 chiey2| Chow che| 22. Mr. | Sian cheng| Siyan cheng| 23. Mrs. | Tie4 tie4| Tay tay| 24. Who are you? | Ni che shay? | Ni she say? | 25. Teacher| Lao shr| Law sher| 26. How about you? | Ni3 nah4? | Ni na| 27. Goo morning| Zao3 an| Chow an| 28. Good afternoon| Wu3 an| Wu an| 29. Good evening| Wan3 an| Wan an| 30. How are you? | Nin2 hao3 ma? | Ni how ma| 31. I am fine| Wo3 hen3 hao3| Wo hen haw| 32. It’s alright| Hai2 hao3| Hayho| 33. Not so good| Bu tai hao3| Pu tay haw| 34.

We Will Write a Custom Essay Specifically
For You For Only $13.90/page!


order now

Very bad| Hen3 hu hao3| Henhuhao| 35. I am sick| Wo3 sheng bing le4| Wo cheng ping lo| 36. Please| Qing| Ching| 37. Ask for favor| Bai4 tuo| Pyto| 38. Come in| Jin4 lai| Chin lay| 39. Go in | Jin4 qu4| Chin chi| 40. Go out| Chu qu4| Chu chi| 41. Go up| Shang4 lai2| Chang lay| | Shang qu4| Chang chi| 42. Go down| Xia lai2| Sya lay| | Xia qu4| Sya chi| 43. Person| Lai| Lay| 44. Congratulations! | Gong xi| Kong si| 45. Welcome| Huan ying2| Wuan ying| 46. You’re Welcome| Bu2 ke4 qi4| Pukachi| 47. Good bye| Zai4 lian4| Chay che| 8. Stand up| Zhan4 qi3 lai2| Chan che| 49. Sit down| Zho xia4| Chu sya| 50. Thank you| Xie4 xie4| She she| 51. Sorry| Dui4 bu4 qi3| Tweipuchi| 52. Please forgive| Qing3 yuan2 liang4 wo3| Ching yen liang wo| 53. Okay| Liao3 de| How te| 54. Have you eaten? | Ni3 chi lema? | Ni che le ma? | 55. Let’s eat| Lai2 chi| Lay cher| 56. Breakfast| Zao3 can| Chow chan| 57. Lunch| Wu3 can| Wu chan| 58. Dinner| Wan3 can | Wan chan| 59. Snacks| Dian3 xin| Tyen sing| 60. See you tomorrow| Ming2 tian jian4| Ming tyen chen| 61.

Long time no see| Hao3 jiu3 bu2 jian4 | How cho pu chen| 62. Be careful| Xiao3 xin| siow sing| 63. No problem| Mei2 went ti2| May wen ti| 64. I love you| Wo3 ai4 ni| Wo ai ni| 65. I like you very much| Wo3 hen3 xi3 buan ni3| Wo hen c1 ni| 66. I miss you| Wo3 hen3 xiang3 nian4 ni3| Wo hen siyang nyen ni| 67. Good health| Zhu ni3 shen ti2 jian4 kang| Chu ni chen ti tiyan hang| 68. Good luck| Wan4 shi4 ru2 yi| Wun sher ru wi| 69. Happy birthday| Sheng ri4 kuai4 le4| | 70. Happy new year| Xin nian2 kuia4 le4| |